Mezinárodní sčítání vodních ptáků
International Waterbirds Census (IWC)


Sledováním početnosti různých skupin živočichů se člověk zabýval od pradávna. Již pravěcí lovci zřejmě věděli o shromažďování a dalekých migracích vodních ptáků.

Vodní ptáci představují významnou složku mokřadních ekosystémů a mohou se tak stát i indikátory jejich stavu. Klíčové postavení ptáků v mokřadních společenstvech také dobře dokumentuje skutečnost, že jsou využíváni i k identifikaci významných mokřadů mezinárodního významu chráněných na základě Ramsarské konvence. Z osmi kriterií, na jejichž základě mohou být mokřadní území označena jako mezinárodně významné mokřadní lokality jsou vycházejí dvě kriteria přímo z konkrétních údajů o početnosti jednotlivých druhů ptáků.

Za mezinárodně významné jsou považovány lokality, které:
 • pravidelně využívá alespoň v některé části roku více než 20 000 ex. různých druhů vodních ptáků
 • pravidelně využívá více než 1% tahové populace příslušného ptačího druhu.

  Je tedy zřejmé, že pro vytipování mezinárodně významných lokalit nezbytně potřebujeme co nejpřesnější údaje o početnosti jednotlivých druhů. Právě v této souvislosti lze výhodně využít schopnost vodních ptáků vytvářet početná shromaždiště. Proto již od roku 1967 probíhá Mezinárodní sčítání vodních ptáků (International Waterbirds Census) založené na každoročním sčítání zimujících vodních ptáků prováděném konstantní metodikou. Toto sčítání je koordinováno organizací „Wetlands International“ http://www.wetlands.org.

  Hlavní cíle tohoto programu jsou:
 • odhad velikosti populací
 • zachycení změn početnosti vodních ptáků
 • identifikace druhů a populací s výraznými změnami početnosti
 • vytipování mezinárodně významných lokalit vodního ptactva a následně navržení opatření směřující k zlepšení jejich ochrany.

  V neposlední řadě je cílem tohoto programu šíření obecného povědomí o významu vodních ptáků a jimi obývaných biotopů na lokální, národní i mezinárodní úrovni.