Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2007

Rozsah sčítání
Nejpočetnější a nejhojnější druhy
Regionální rozdíly ve výskytu a početnosti druhů
Vzácné druhy
Nepůvodní druhy


Souhrnné výsledky sčítání v lednu 2007 - KE STAŽENÍ (*.pdf, 47 kB)


Rozsah sčítání

V lednu 2007 proběhlo Mezinárodním sčítání vodních ptáků v ČR na rekordním počtu 630 lokalit, přičemž bylo sečteno 174596 jedinců 54 druhů vodních ptáků.


Nejpočetnější a nejhojnější druhy

Jako již tradičně byla nejpočetnějším druhem kachna divoká (Anas platyrhynchos), dále následovala lyska černá (Fulica atra), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), racek chechtavý (Larus ridibundus), racek bouřní (Larus canus) a husa polní (Anser fabalis). Nejhojnějším druhem, zjištěna na největším počtu sledovaných lokalit, byla kachna divoká (Anas platyrhynchos), dále volavka popelavá (Ardea cinerea), labuť velká (Cygnus olor), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), lyska černá (Fulica atra), morčák velký (Mergus merganser) a ledňáček říční (Alcedo atthis).


Regionální rozdíly ve výskytu a početnosti druhů

Nejvíce potápek roháčů (Podiceps cristatus) bylo zachyceno v západních Čechách a na severní Moravě a potápek malých (Tachybaptus ruficollis) v severních Čechách. Také polák chocholačka (Aythya fuligula), racek bouřní (Larus canus) a racek stříbřitý (Larus argentatus) zde dosahovali nejvyšších počtů. Naopak nejvíce racků chechtavých (Larus ridibundus) bylo zjištěno ve středních Čechách, kde bylo také nejvíce kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo), morčáků velkých (Mergus merganser) a slípek zelenonohých (Gallinula chloropus). Nejvíce orlů mořských (Haliaetus albicilla) bylo zjištěno tradičně v jižních Čechách a na jižní Moravě. Na jižní Moravě byly dále nejpočetněji zastoupeny: volavka bílá (Egretta alba), husy (Anser spp.), hvízdák eurasijský (Anas penelope), kopřivka obecná (Anas strepera), čírka obecná (Anas crecca), kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák velký (Aythya ferina) a hohol severní (Bucephala clangula). Východní Čechy hostily nejvíce lysek černých (Fulica atra).


Vzácné druhy

Z méně běžných druhů vodních ptáků byli v lednu 2007 byly zjištěny následující: bukač velký (Botaurus stellaris), čáp bílý (Ciconia ciconia), labuť zpěvná (Cygnus cygnus), husa malá (Anser erythropus), berneška bělolící (Branta leucopsis), ostralka štíhlá (Anas acuta), lžičák pestrý (Anas clypeata), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), polák kaholka (Aythya marila), turpan hnědý (Mellanitta fusca), morčák prostřední (Mergus serrator), chřástal vodní (Rallus aquaticus), bekasina otavní (Gallinago gallinago), koliha velká (Numenius arquata) a racek černohlavý (Larus melanocephalus).


Nepůvodní druhy

Zjištěno bylo také několik tzv. nepůvodních druhů: berneška velká (Branta canadensis), husice egytská (Alopochen aegyptiacus), kachnička šedoboká (Callonetta leucophrys), kachnička karolínská (Aix sponsa), kachnička mandarinská (Aix galericulata) a pižmovka velká (Cairina moschata),


Poděkování

Velice děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům zapojeným do sčítání i regionálním koordinátorům sčítání.
Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice je od roku podporováno v rámci řešení projektu Vav MŽP ČR SP/2d3/109/07: „Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí“.


Zuzana Musilová, Petr Musil & Šárka Neužilová

Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2, e-mail: iwccz@post.cz