Výsledky z ledna 2004

Rozsah sčítání
Nejpočetnější a nejhojnější druhy
Regionální rozdíly ve výskytu a početnosti druhů
Vzácné druhy
Nepůvodní druhy


Rozsah sčítání

V lednu 2004 se do tohoto programu v České republice zapojilo více než 300 dobrovolných sčitatelů z řad profesionálních i amatérských ornitologů. Tradičně se tohoto monitorovacího programu účastní členové České společnosti ornitologické a od letošního roku značnou měrou přispěly i skautské oddíly.
V lednu 2004 proběhlo Mezinárodním sčítání v ČR v dosud absolutně nejvyšším rozsahu, a to na 479 lokalitách (dosud nejvíce bylo sledováno 176 lokalit v roce 1983). Z těchto lokalit bylo 178 zcela nově sledovaných lokalit, 45 lokalit se nacházelo v navrhovaných tzv. „Ptačích oblastech“.


Nejpočetnější a nejhojnější druhy

V lednu 2004 bylo při Mezinárodním sčítání v ČR zjištěno celkem 50 druhů ptáků, s celkovým počtem 134663 zjištěných exemplářů.
Nejpočetnějším druhem byla kachna divoká (Anas platyrhynchos), jež řádově přesahovala početnost ostatních nejpočetnějších druhů, dále následoval kormorán velký (Phalacrocorax carbo), lyska černá (Fulica atra), polák chocholačka (Aythya fuligula) a racek chechtavý (Larus ridibundus). Nejhojnější druhy, tedy zastižené na největším počtu sledovaných úseků, byly zjištěny v tomto pořadí: kachna divoká (Anas platyrhynchos), volavka popelavá (Ardea cinerea), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), labuť velká (Cygnus olor) a lyska černá (Fulica atra).


Regionální rozdíly ve výskytu a početnosti druhů

Husa běločelá (Anser albifrons) a husa velká (Anser anser) zjištěna především na jižní Moravě. Husa polní (Anser fabalis) byla zjištěna především ve středních Čechách a na jižní Moravě.
V severních a středních Čechách bylo sečteno nejvíce potápek malých (Tachybaptus ruficollis), poláků velkých (Aythya ferina), poláků chocholaček (Aythya fuligula), morčáků velkých (Mergus merganser) a lysek černých (Fulica atra).
Racek chechtavý (Larus ridibundus) a slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) byli zjištěni především ve středních Čechách.
Hohol severní (Bucephala clangula) byl zjištěn nejpočetněji v severních a středních Čechách a na jižní Moravě.
Čírka obecná (Anas crecca), volavka bílá (Egretta alba), morčák bílý (Mergus albellus) a orel mořský (Haliaeetus albicilla) dosahovali nejvyšších počtů na jižní Moravě.
Vysoké počty racků bouřních (Larus canus) byly zaznamenány na severní Moravě, vysoké počty racků bělohlavých (Larus cachinnans) a racků stříbřitých (Larus argentatus) pak především v severních a středních Čechách a na jižní Moravě.
Nejvyšší počty skorců vodních (Cinclus cinclus) byly zjištěny v podhorských oblastech východních Čech a severní Moravy.
Počty volavek popelavých (Ardea cinerea), labutí velkých (Cygnus olor) a ledňáčků říčních (Alcedo atthis) byly v jednotlivých krajích víceméně rovnoměrné.


Vzácné druhy

Ze vzácných a ohrožených druhů vodních ptáků byla v lednu zjištěny mimo jiné kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus), bukač velký (Botaurus stellaris), labuť zpěvná (Cygnus olor), berneška bělolící (Branta leucopsis), ostralka štíhlá (Anas acuta), lžičák pestrý (Anas clypeata), polák malý (Aythya nyroca), polák kaholka (Aythya marila) a turpan hnědý (Mellanitta fusca).


Nepůvodní druhy

Na sledovaných lokalitách se vyskytlo i několik tzv. nepůvodních druhů (jejichž areál leží daleko mimo území Evropy) a které mohou pocházet z jedinců uniklých ze zajetí. V lednu 2004 byly při sčítání v České republice zaznamenány: kachnička karolínská (Aix sponsa), kachnička mandarinská (Aix galericulata) a pižmovka velká (Cairina moschata). Zaznamenávání nepůvodních druhů, jejich distribuce a početnost bude u nás i nadále součástí IWC.
Kompletní výsledky sčítání (tj. počty exemplářů jednotlivých druhů zjištěné v jednotlivých bývalých krajích České republiky) najdete na této webové stránce v rubrice „Ke stažení“.