Výsledky z ledna 2005

Rozsah sčítání
Nejpočetnější a nejhojnější druhy
Regionální rozdíly ve výskytu a početnosti druhů
Vzácné druhy
Nepůvodní druhy


Rozsah sčítání

V lednu 2005 se do tohoto programu v České republice zapojilo více než 300 dobrovolných sčitatelů z řad profesionálních i amatérských ornitologů. Tradičně se tohoto monitorovacího programu účastní členové České společnosti ornitologické.
V lednu 2005 proběhlo Mezinárodním sčítání v ČR v dosud nejvyšším rozsahu, a to na 565 lokalitách, což přesáhlo i 478 sledovaných lokalit v roce 2004.


Nejpočetnější a nejhojnější druhy

V lednu 2004 bylo při Mezinárodním sčítání v ČR zjištěno celkem 51 druhů ptáků, s celkovým počtem 176223 zjištěných exemplářů.
Nejpočetnějším druhem byla kachna divoká (Anas platyrhynchos), jež řádově přesahovala početnost ostatních nejpočetnějších druhů, dále následovali husa běločelá (Anser albifrons), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), lyska černá (Fulica atra) a racek chechtavý (Larus ridibundus). Nejhojnější druhy, tedy zastižené na největším počtu sledovaných úseků, byly zjištěny v tomto pořadí: kachna divoká (Anas platyrhynchos), volavka popelavá (Ardea cinerea), labuť velká (Cygnus olor), ledňáček říční (Alcedo atthis) a kormorán velký (Phalacrocorax carbo).


Regionální rozdíly ve výskytu a početnosti druhů

Počty volavek popelavých (Ardea cinerea), labutí velkých (Cygnus olor) a ledňáčků říčních (Alcedo atthis) byly v jednotlivých krajích víceméně rovnoměrné.
Husa běločelá (Anser albifrons) a husa velká (Anser anser) zjištěna především na jižní Moravě. Husa polní (Anser fabalis) byla zjištěna především v západních a středních Čechách a na jižní Moravě.
V severních a středních Čechách bylo sečteno nejvíce poláků velkých (Aythya ferina) a poláků chocholaček (Aythya fuligula), morčáků velkých (Mergus merganser) a lysek černých (Fulica atra).
Racek chechtavý (Larus ridibundus), kachna divoká (Anas platyrhynchos) a slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) byli zjištěni především ve středních Čechách.
Hohol severní (Bucephala clangula) zjištěn především v severních Čechách a na jižní Moravě.
Čírka obecná (Anas crecca), volavka bílá (Egretta alba) a racek bělohlavý (Larus cachinnans) dosahovali nejvyšších počtů na jižní Moravě.
Vysoké počty racků bouřních (Larus canus) byly zaznamenány na severní Moravě.
Nejvíce orlů mořských (Haliaetus albicilla) bylo zjištěno v jižních Čechách a na jižní Moravě.
Nejvíce skorců vodních (Cinclus cinclus) bylo zaznamenáno ve východních Čechách.


Vzácné druhy

Ze vzácných a ohrožených druhů vodních ptáků byla v lednu zjištěny potáplice severní (Gavia arctica), berneška bělolící (Branta leucopsis), berneška rudokrká (Branta ruficollis), berneška velká (Branta canadensis), ostralka štíhlá (Anas acuta), polák malý (Aythya nyroca), polák kaholka (Aythya marila), hoholka lední (Clangula hyemalis) a turpan hnědý (Mellanitta fusca).


Nepůvodní druhy

Na sledovaných lokalitách se vyskytlo i několik tzv. nepůvodních druhů (jejichž areál leží daleko mimo území Evropy) a které mohou pocházet z jedinců uniklých ze zajetí. V lednu 2004 byly při sčítání v České republice zaznamenány: kachnička karolínská (Aix sponsa), kachnička mandarinská (Aix galericulata) a pižmovka velká (Cairina moschata). Zaznamenávání nepůvodních druhů, jejich distribuce a početnost bude u nás i nadále součástí IWC.


Srovnání výsledků z ledna 2004 a 2005

V lednu 2004 proběhlo sčítání na 478 lokalitách, v lednu 2005 na 565 lokalitách. Uvedené zimní sezóny se zejména v prvé polovině lišily průběhem teplot, přičemž období předcházející sčítání bylo v sezóně 2004 (průměrná lednová teplota - 3,76 st C) výrazně chladnější nezž v lednu 2005 (průměrná lednová teplota - 0,50 st C). V lednu 2005 byl zjištěn nárůst početnosti potápek, kormorána velkého, volavky popelavé, volavky bílé, hus, čírky obecné, slípky zelenonohé, racků a ledňáčka říčního. Naopak k poklesu došlo u labutě velké, hvízdáka eurasijského, potápivých kachen a konipasa horského.


Podrobnější výsledky sčítání najdete na této webové stránce v rubrice „Ke stažení“.